Избор на дијаметар на локалниот канал за вентилација на рудникот (2)

1. Определување на дијаметарот на економичен канал за вентилација на рудникот

1.1 Цена за набавка на канал за вентилација на рудникот

Како што се зголемува дијаметарот на каналот за вентилација на рудникот, се зголемуваат и потребните материјали, така што се зголемуваат и трошоците за набавка на каналот за вентилација за рударство.Според статистичката анализа на цената дадена од производителот на каналот за вентилација на рудникот, цената на вентилациониот канал за рударство и дијаметарот на вентилациониот канал за рударство се во основа линеарни како што следува:

C1 = ( a + bd) L(1)

Каде,C1– набавна цена на рудникот за вентилација, CNY; a– зголемена цена на рудникот за вентилација по единица должина, CNY/m;b– основен трошок коефициент на должина на единицата и одреден дијаметар на каналот за вентилација на рудникот;d– дијаметар на рударски вентилационен канал, m;L– Должината на купениот рударски вентилационен канал, м.

1.2 Цена за вентилација на вентилациониот канал за рударство

1.2.1 Анализа на локални параметри за вентилација

Отпорот на ветерот на каналот за вентилација на рудникот го вклучува отпорот на триење на ветеротRfvна каналот за вентилација на рудникот и локалната отпорност на ветерRev, каде локалната отпорност на ветерRevја вклучува заедничката отпорност на ветерRjo, отпор на лактот ветерRbeи отпорност на ветер на излезниот канал за вентилација на рударствотоRou(тип на притискање) или отпорност на влезниот ветерRin(тип на екстракција).

Вкупниот отпор на ветерот на вентилациониот канал на рудникот е:

(2)

Вкупниот отпор на ветерот на каналот за вентилација на издувниот рудник е:

(3)

Каде:

Каде:

L– должината на каналот за вентилација на рудникот, m.

d– дијаметарот на вентилациониот канал на рудникот, m.

s– површината на напречниот пресек на каналот за вентилација на рудникот, m2.

α– Коефициент на отпорност на триење на минскиот вентилационен канал, N·s2/m4.Грубоста на внатрешниот ѕид на металниот вентилационен канал е приближно иста, така што наαвредноста е поврзана само со дијаметарот.Коефициентите на отпорност на триење и на флексибилните вентилациони канали и на флексибилните вентилациони канали со крути прстени се поврзани со притисокот на ветерот.

ξjo– локален коефициент на отпор на спојот на минскиот вентилационен канал, бездимензионален.Кога имаnспојници во целата должина на минскиот вентилационен канал, вкупниот локален коефициент на отпорност на споеви се пресметува споредjo.

 n– бројот на споеви на каналот за вентилација на рудникот.

ξbs– коефициент на локален отпор при вртење на вентилациониот канал на мини.

ξou– коефициент на локален отпор на излезот од каналот за вентилација на рудникот, земетеξou= 1.

ξin– коефициент на локален отпор на влезот на вентилациониот канал на рудникот,ξin= 0,1 кога влезот е целосно заоблен, иξin= 0,5 – 0,6 кога влезот не е заоблен под прав агол.

ρ– густина на воздухот.

Во локалната вентилација, вкупниот отпор на ветерот на каналот за вентилација на рудникот може да се процени врз основа на вкупната отпорност на ветер на триење.Општо се верува дека збирот на локалната отпорност на ветерот на спојот на каналот за вентилација на рудникот, локалната отпорност на ветер на вртењето и отпорноста на ветерот на излезот (тип на притискање) или отпорноста на влезниот ветер (тип на извлекување) од каналот за вентилација на рудникот се приближно 20% од вкупниот отпор на триење на ветерот на вентилациониот канал на рудникот.Вкупниот отпор на ветерот на вентилацијата на рудникот е:

(4)

Според литературата, вредноста на коефициентот на отпорност на триење α на каналот на вентилаторот може да се смета како константа.Наαвредноста на металниот вентилационен канал може да се избере според Табела 1;Наαвредноста на каналот за вентилација FRP од серијата JZK може да се избере според Табела 2;Коефициентот на отпорност на триење на флексибилниот вентилационен канал и флексибилниот вентилационен канал со цврст скелет е поврзан со притисокот на ветерот на ѕидот, коефициентот на отпорност на триењеαвредноста на флексибилниот вентилациски канал може да се избере според Табела 3.

Табела 1 Коефициент на отпорност на триење на металниот вентилационен канал

Дијаметар на канал (мм) 200 300 400 500 600 800
α× 104/( N·s2· m-4 ) 49 44.1 39.2 34.3 29.4 24.5

 

Табела 2 Коефициент на отпорност на триење на каналот за центрирање FRP од серијата JZK

Тип на канализација JZK-800-42 JZK-800-50 JZK-700-36
α× 104/( N·s2· m-4) 19.6-21.6 19.6-21.6 19.6-21.6

 

Табела 3 Коефициент на отпорност на триење на флексибилниот вентилациски канал

Дијаметар на канал (мм) 300 400 500 600 700 800 900 1000
α× 104/N·s2· m-4 53 49 45 41 38 32 30 29

Продолжува…


Време на објавување: јули-07-2022 година