Избор на дијаметар на локалниот канал за вентилација на рудникот (3)

(5)

Каде,E– енергијата што ја троши каналот за вентилација на рудникот за време на вентилацијата, W;h– отпорот на вентилациониот канал на мини, N/m2;Q – волуменот на воздухот што минува низ вентилаторот за вентилација на рудникот, m3/s.

1.2.3 Цена на електрична енергија за вентилација на каналот за вентилација на рудникот

Годишниот надоместок за вентилациска електрична енергија за каналот за вентилација на рудникот е:

(6)

Каде:C2– годишниот трошок за електрична енергија за вентилација на каналот за вентилација на рудникот, CNY;E– енергијата потрошена од вентилаторот за вентилација на рудникот за време на вентилацијата, W;T1– дневното време на вентилација, h/d, (земиT1= 24h/d);T2– годишното време на вентилација, d/a, (земиT2= 330d/a);e– цена на моќност на моќноста на вентилацијата, CNY/kwh;η1– ефикасност на пренос на мотор, вентилатор и друга опрема;η2– ефикасност на работната точка на вентилаторот.

Според формулата (5), релевантните параметри се заменети во формулата (6), а годишниот трошок за електрична енергија за вентилација на каналот за вентилација на рудникот се добива како:

(7)

1.3 Трошоци за инсталација и одржување на каналот за вентилација на рудникот

Трошоците за инсталација и одржување на каналот за вентилација на рудникот ја вклучуваат потрошувачката на материјал и платите на работниците при инсталирање и одржување на вентилациониот канал на рудникот.Под претпоставка дека неговата цена е пропорционална со набавната цена на каналот за вентилација на рудникот, годишниот трошок за инсталација и одржување на каналот за вентилација на рудникот е:

C3= kC1= k( a + bd) L(8)

Каде,C3– годишните трошоци за инсталација и одржување на каналот за вентилација на рудникот, CNY;k– факторот на трошоци за инсталација и одржување на вентилациониот канал на рудникот.

1.4 Формула за пресметување на дијаметарот на вентилациониот канал на економски рудник

Вкупната цена на потрошувачката на каналот за вентилација на рудникот вклучува: збирот на набавната цена на каналот за вентилација на рудникот, трошоците за електрична енергија на вентилациониот канал на рудникот при вентилација и трошоците за инсталација и одржување на вентилациониот канал на рудникот.

(9)

Преземање на делотdна минскиот вентилационен канал како променлива, максимизирањето на овој функционален израз е:

(10)

Некаf1(г)= 0, тогаш

(11)

Равенката (11) е формулата за пресметка на каналот за вентилација на рудникот со економичен дијаметар за локална вентилација.

Продолжува…


Време на објавување: јули-07-2022 година