Избор на дијаметар на локалниот канал за вентилација на рудникот (4)

2. Апликација
2.1 Вистински случај
Волуменот на воздухотQод ископното лице на рудник е 3м3/s, отпорот на ветер на каналот за вентилација на рудникот е 0. 0045(N·s2)/м4, вентилација моќ ценаeе 0. 8CNY/kwh;цената на минскиот вентилационен канал со дијаметар од 800 mm е 650 CNY/парчиња, цената на каналот за вентилација на рудникот со дијаметар од 1000 mm е 850 CNY/парчиња, затоа земетеb= 65 CNY/m;коефициентот на трошоцитеkна инсталација и одржување на канал е 0,3;ефикасноста на преносот на моторот е 0,95, а ефикасноста на работната точка на локалниот вентилатор е 80%.Најдете го економскиот дијаметар на вентилаторот за вентилација на рудникот.

Според формулата (11), економскиот дијаметар на каналот за вентилација на рудникот може да се пресмета како:

2.2 Канал за вентилација на рудникот со економичен дијаметар за различни потреби за воздух

Според формулата (11) и другите параметри во вистинскиот случај, пресметајте го дијаметарот на економскиот канал за вентилација на рудникот со различен волумен на воздух.Види Табела 4.

Табела 4 Однос помеѓу различните волумени на воздух потребни за работната површина и дијаметарот на економичниот вентилациски канал

Потребен волумен на воздух за работното лице/( m3· с-1) 0,5 1 1.5 2 2.5 3 4 5
Економичен дијаметар на канал/мм 0,3627 0,5130 0,6283 0,7255 0,8111 0,8886 1,0261 1.1472

Од Табела 4, може да се заклучи дека дијаметарот на економичниот вентилациски канал е во основа поголем од оној на заедничкиот вентилациски канал.Употребата на вентилациониот канал со економичен дијаметар е корисна за зголемување на волуменот на воздухот на работната површина, намалување на потрошувачката на енергија и намалување на трошоците за вентилација.

3. Заклучок

3.1 Кога каналот за вентилација на рудникот се користи за локална вентилација, дијаметарот на вентилациониот канал е поврзан со набавната цена на вентилациониот канал на рудникот, трошоците за електрична енергија на каналот за вентилација на рудникот и трошоците за инсталација и одржување на вентилациониот канал на рудникот .Постои оптимален економичен дијаметар на каналот за вентилација на рудникот со најниска вкупна цена.

3.2 При користење на каналот за вентилација на рудникот за локална вентилација, според волуменот на воздухот што го бара работното лице, вентилациониот канал со економски дијаметар се користи за да се постигне најниска вкупна цена на локалната вентилација, а ефектот на вентилација е добар.

3.3 Доколку делот на коловозот дозволува, а цената за набавка на каналот за вентилација на рудникот е мала, дијаметарот на економскиот вентилационен канал треба да се избере колку што е можно повеќе за да се постигне целта на голем волумен на воздух, мал отпор и ниски трошоци за вентилација на работното лице.


Време на објавување: јули-07-2022 година